สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission

News
ผลการประชุม ก.บ.ศ.ครั้งที่ 8/2562 ระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่ศาลจัดหาให้ และการบริหารจัดการล่ามของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562 ที่ ศย ๐๐๒/ว ๖๙๒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันถ่ายทอดสัญญาณการอภิปรายความรู้ตามโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. เรื่อง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. และแนวทางการพัฒนาระเบียบ ก.บ.ศ. ประกาศ ก.บ.ศ. เรื่อง กำหนดจำนวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 77) ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน และยุทธภัณฑ์ของเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. 2562

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

image
image
image
image
image
image