สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission

News
ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ หนังสือเวียนเกี่ยวกับการลาบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกาศอนุกรรรมการตรวจนับคะแนน เรื่องผลการตรวจนับคะแนนการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลฎีกาและชั้นศาลอุทธรณ์แทนตำแหน่งที่ว่างลง หนังสือเวียน ที่ ศย 002/ว 418 ลว 3 พฤษภาคม 2565 ยกเลิกระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิค-19) พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565 ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

         

 +

เรื่องที่น่าสนใจ

            

 

 

image
image
image
image
image
image