Accessibility Tools

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission

image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนัก ก.บ.ศ.image

 

โครงสร้างอำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

          สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ
ที่สูงกว่ากองมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
         (ก)  ดำเนินการเกี่ยวกับราชการประจำและงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
         (ข)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแต่งตั้ง
         (ค)  จัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารราชการของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
         (ง)  ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และงานธุรการของ
ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
         (จ)  ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
         (ฉ)  จัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการบริหารราชการศาลยุติธรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
         (ช)  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมอบหมาย
         (ซ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

               

การแบ่งส่วนราชการในสำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ในสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม แบ่งงานภายในออกเป็น ๔ ส่วนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

         ๑) ส่วนช่วยอำนวยการ
             (ก)  ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
             (ข)  ปฏิบัติงานเลขานุการและการประชุมของหน่วยงาน
             (ค)  ให้บริการและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมและการรับรองแก่ ก.บ.ศ. และคณะอนุกรรมการ ก.บ.ศ. รวมทั้งหน่วยงานอื่นในสำนักงาน
ศาลยุติธรรม
             (ง)  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและเผยแพร่เอกสารและผลงานของหน่วยงาน
             (จ)  ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
             (ฉ)  ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุเบื้องต้นของหน่วยงาน
             (ช)  ดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
             (ซ)  ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและสถิติของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
             (ฌ)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน
             (ญ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

         ๒) ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
             (ก)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและการประชุมของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) และคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (อ.ก.บ.ศ.) ตามที่ได้รับมอบหมาย
             (ข)  ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) และคณะอนุกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม (อ.ก.บ.ศ.) ตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งจัดเตรียมเรื่องเข้าที่ประชุม สรุปประเด็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.บ.ศ. และ อ.ก.บ.ศ.
             (ค)  ดำเนินการตามมติหรือตามที่ ก.บ.ศ. มอบหมาย
             (ง)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการตามมติ ก.บ.ศ.
             (จ)  จัดทำประมวลมติ ก.บ.ศ. และเผยแพร่มติ ก.บ.ศ
             (ฉ)  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามนโยบายและมติ ก.บ.ศ. และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามมติ ก.บ.ศ.
             (ช)  ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)
             (ซ)  ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) และคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (อ.ก.บ.ศ.)
ตามที่ได้รับมอบหมาย
             (ฌ)  จัดทำฐานข้อมูลรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) มติ ก.บ.ศ. และแนววินิจฉัยของ ก.บ.ศ.
             (ญ)  กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีปฏิบัติในการเสนอเรื่องพร้อมทั้ง ตรวจสอบเอกสารที่หน่วยงานส่งเข้ามาจัดวาระให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน
             (ฎ)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานแผนงบประมาณและรายงานผลของส่วนงาน
             (ฏ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

         ๓) ส่วนกฎหมายและระเบียบ
            
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
            (ข) ยกร่าง ทบทวน และปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ
            (ค) ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ทำความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ เสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแต่งตั้งเพื่อประกอบการพิจารณา
            (ง) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายและระเบียบที่อยู่ในอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
            (จ) จัดทำข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการตีความหรือวินิจฉัยปัญหาตามระเบียบหรือมติคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
            (ฉ) ปฏิบัติงานเลขานุการและงานประชุมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม หรือคณะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแต่งตั้ง และดำเนินการตามมติหรือตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแต่งตั้ง มอบหมาย
            (ช) ดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแต่งตั้ง เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง            
            (ซ) ตอบข้อหารือ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับระเบียบ ประกาศ หรือมติ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
            (ฌ) จัดทำคู่มือหรือคำอธิบาย ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม                                                         
            (ญ) ติดตามประเมินผลการใช้ระเบียบ หรือประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
            (ฎ) ประมวล รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
            (ฏ) พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
            (ฐ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณและรายงานผลของส่วนงาน
            (ฑ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

         ๔) ส่วนวิชาการ
            (ก)  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริหารราชการศาลยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ บริหารจัดการ พัฒนา และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย ตลอดจนการให้บริการและการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
            (ข)  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอต่อ ก.บ.ศ. ในการกำหนดนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม
            (ค)  จัดทำรายงานผลการบริหารราชการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม และคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค
            (ง)  พัฒนาและจัดระบบบริหารงานข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ บริการ และเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาของ ก.บ.ศ. และ อ.ก.บ.ศ.
            (จ)  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล การแบ่งส่วนราชการ การกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อเสนอความเห็นหรือดำเนินการตามที่ ก.บ.ศ. มอบหมาย
            (ฉ)  ปฏิบัติงานประชุมของ อ.ก.บ.ศ. และดำเนินการตามมติหรือตามที่ อ.ก.บ.ศ. มอบหมาย
            (ช)  ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบ ประกาศ คำสั่ง รายงานการประชุม มติ ก.บ.ศ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมและประชาชน                                                                                                                        
            (ซ)  จัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ก.บ.ศ. และ อ.ก.บ.ศ.
            (ฌ)  ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
            (ญ)  ดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
            (ฎ)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณและรายงานผลของส่วนงาน
            (ฏ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย