Accessibility Tools

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission

image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

ติดต่อเราimage

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

เลขที่ 55 อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนช่วยอำนวยการ

โทรศัพท์ : 06 2225 1941 หรือ 09 0319 4505

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนเลขานุการ ก.บ.ศ.

โทรศัพท์ : 08 1840 3606

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนกฎหมายและระเบียบ

โทรศัพท์ : 08 3079 1111

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ส่วนวิชาการ

โทรศัพท์ : 08 1424 8254

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ojac@coj.go.th

***********************

Social - สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมยังไม่มีช่องทางสื่อสารออนไลน์รูปแบบอื่น

***********************

ช่องทางสื่อสารหลัก (Main Contact) ของสำนักงานศาลยุติธรรมเพจ 'สื่อศาล' 

 Facebook เพจ 'สื่อศาล'  https://www.facebook.com/pr.coj/

 Twitter เพจ 'สื่อศาล'  https://twitter.com/pr_coj

 Youtube เพจ 'สื่อศาล'  https://www.youtube.com/channel/UC1XfDMP3HXfM_rIpTnW8Urw/featured