Accessibility Tools

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ให้บริการในการดำเนินการตามมาตรา 32 มาตรา 57 มาตรา 174 และมาตรา 175 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2564image

image เอกสารแนบ