สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

โครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. (ครั้งที่ 1) เรื่อง “ประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับอาคารที่พักและสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน”

โครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
เรื่อง “ประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับอาคารที่พักและสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน”
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา

       ในวันที่ 10 มีนาคม 2564  สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม จัดโครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. เรื่อง “ประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับอาคารที่พักและสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน” ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการร่วมรับฟังผ่านระบบสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) จำนวนประมาณ 2,400 คน

    

คลิกเพื่อรับชม เว็บไซต์ :  http://live.coj.intra/ShwVDO.php?vids=355

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ.  

https://drive.google.com/file/d/1q6ph1mOnEghWHAq_Xh13H9qIkrESLqEk/view?usp=sharing