สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

Live! รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564

ท่านสามารถเข้ามาติดตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมครั้งต่อไป ครั้งที่ 7/2564  

ได้ในวันที่  14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.

ดูผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา >> คลิกที่นี่ <<

การประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผ่านทางจอภาพโดยใช้ Application Zoom

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักสูตรและแผนการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม

    ข้าราชการตุลาการในชั้นศาลฎีกา

     - นายภัทรศักดิ์  วรรณแสง                       ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

    ข้าราชการตุลาการในชั้นศาลอุทธรณ์

     - นายเผดิม  เพ็ชรกูล                              ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

     ข้าราชการตุลาการในชั้นศาลชั้นต้น

      - นายธิติพันธ์  ฉายบาง                            ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

     บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารงานบุคคล การพัฒนาองค์กร การบริหารและการจัดการ หรือด้านอื่นใดที่ ก.บ.ศ. เห็นสมควร

     - นายภพ  เอครพานิช                            รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

๒. เห็นชอบให้ข้าราชการตุลาการดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการอำนวยการอบรมและพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ ๒๑

    ๑. นายอนุสรณ์  ศรีเมนต์                       ผู้พิพากษาศาลฎีกา

     ๒. นายเจษฎาวิทย์  ไทยสยาม                 ผู้พิพากษาศาลฎีกา

     ๓. นายสุวิทย์ พรพานิช                          รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

     ๔. นายศตวรรษ  ทาแก้ว                        ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

      ๕. นายคมกฤช  เทียนทัด                       ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

      ๖. นายสุรัตน์ชัย  ศิลาภากุล                   ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

      ๗. นายสมภพ  บัวยั่งยืน                        ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

      ๘. นายพัฒนา  ศิลปอนันต์                     ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

      ๙. นายประมวล  นิลกลาง                      ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

๓. เห็นชอบให้ข้าราชการตุลาการดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๔

      ๑. นายเกียรติยศ  ไชยศิริธัญญา               เลขานุการศาลอุทธรณ์

      ๒. นายอภิชาติ  เทพหนู                         รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งมีนบุรี

      ๓. นางณัฐา อิสสระวิทย์                        ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

      ๔. นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช               ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

      ๕. นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข              ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

      ๖. นายสมคิด ใจกระเสน                        ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง

       ๗. นายอนันต์ คงชื่น                             ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

       ๘. นางกาญจนา งามญาติ เศวตนัย           ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

                ในการนี้ คณะกรรมการอำนวยการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๔ ได้พิจารณาคัดเลือกกันเองจากคณะกรรมการอำนวยการศึกษาอบรมเป็นกรรมการประเมินผลการศึกษาอบรมผู้ช่วย
ผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๔ จำนวน ๓ คน ดังนี้

                 ๑. นางมัณทรี  อุชชิน                           อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕

                 ๒. นางอรอุษา กฤษณะโลม จรัญรัตนศรี     ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

                 ๓. นายเรืองสิทธิ์  อนุชิตวงศ์                   ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

๔. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ ย้ายที่ทำการจากเดิม เลขที่ ๒๔๒ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังที่ทำการหลังใหม่ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติชอบภาค ๕ เลขที่ ๘๘๙ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้เริ่มทำการตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๕. เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรูปแบบอาคารที่ทำการและที่พักอาศัยของศาลยุติธรรม

๖. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ มีการเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและสำนักส่งเสริมงานตุลาการ

๗. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดหน่วยงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศกำหนดให้หน่วยงานดังต่อไปนี้เป็นหน่วยงาน
ในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

     ๑. ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

      ๒. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

       ๓. ศาลจังหวัดแม่สะเรียง

       ๔. ศาลจังหวัดฝาง

       ๕. ศาลจังหวัดแม่สอด

        ๖. ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

        ๗. ศาลแขวงเชียงดาว

        ๘. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

        ๙. สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

        ๑๐. สำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สะเรียง

        ๑๑. สำนักงานประจำศาลจังหวัดฝาง

        ๑๒. สำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอด

        ๑๓. สำนักงานประจำศาลจังหวัดทองผาภูมิ

        ๑๔. สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงดาว

๘. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลภาษีอากรกลาง ซึ่งมีสาระสำคัญคือ ย้ายที่ทำการจากเดิมตั้งอยู่ที่อาคารศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไปยังอาคารที่ทำการหลังใหม่ เลขที่ ๑๒๐ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มทำการตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๙. เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะค่าป่วยการ และค่าเช่าที่พักแก่พยานที่มาศาลในคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง พ.ศ. .... ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม คณะที่ ๓ (ฝ่ายกฎหมาย) เสนอ

๑๐. รับทราบการจัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ กรณีศาลแขวงเชียงดาว

นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม ชั้น ๓ ศาลฎีกา