สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission
การประชุม ก.บ.ศ.
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

Live! รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563

ท่านสามารถเข้ามาติดตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมครั้งต่อไป ครั้งที่ 6/2563  

ได้ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ดูผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา >> คลิกที่นี่ <<

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๒

มติ เห็นชอบให้ข้าราชการตุลาการดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๒

๑. นางนีรนุช  เจริญวงศ์             ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

๒. นายมนต์ชัย  ชนินทรลีลา        ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑

๓. นางสาววาสนา  บุญทรงสันติกุล   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง

๔. นายเกริกเกียรติ  พุทธสถิตย์        ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง

๕. นางปรีณา  แสงสว่าง                  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา

๖. นายธีระศาสตร์  มงคลภัทรสุข      ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

๗. นายอนิรุจ  ใจเที่ยง                    ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา

๘. นายศิริพันธุ์  ชมภูวัฒนา             ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

     ในการนี้ คณะกรรมการอำนวยการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๒ ได้พิจารณาคัดเลือกกันเองจากคณะกรรมการอำนวยการศึกษาอบรมเป็นกรรมการประเมินผลการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๒ จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. นายอุดม  วัตตธรรม               ผู้พิพากษาศาลฎีกา

๒. นางบุษยา  รอดยินดี               ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

๓. นางสิริรัชศ์  เมตตามิตรพงศ์      ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

๒. รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม คณะที่ ๑ (ฝ่ายการเงิน การคลัง และการงบประมาณ) ร่างระเบียบคณะกรรมการ บริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการพัสดุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มติ เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการพัสดุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีการปรับแก้ถ้อยคำให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ปรับแก้หลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ ว ๘๕ และแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายระเบียบและหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทน

๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๔

มติ เห็นชอบให้ข้าราชการตุลาการดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการอำนวยการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๔

๑. นายเกียรติพงศ์  อมาตยกุล    ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

๒. นางมัณทรี  อุชชิน               รองประธานศาลอุทธรณ์

๓. นายสุจินต์  เชี่ยวชาญศิลป์     ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

๔. นายวิโรจน์  จิวะวิทูรกิจ         ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

๕. นางพนิดา  บุญรอด              ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง

๖. นายวัชรินทร์  ฤชุโรจน์          ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง

๗. นางอรอุษา กฤษณะโลม จรัญรัตนศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

๘. นางสุนทรี  วิไลสรการ           ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้

๙. นายธิติพันธ์  ฉายบาง           ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

๑๐. นายรุ่งอรุณ  ชนะวีรวรรณ    ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา

๑๑. นายเรืองสิทธิ์  อนุชิตวงศ์      ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

๑๒. นางสาวปทิตตา  สิริภาพโสภณ     ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ

๔. รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม คณะที่ ๓ (ฝ่ายกฎหมาย)

มติ  เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจำนวน ๓ ฉบับตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม คณะที่๓ (ฝ่ายกฎหมาย) เสนอ

(๑) ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(๒) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                                         

(๓) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

และมอบหมายให้สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอร่างกฎหมายทั้งสามฉบับดังกล่าวไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

๕. ร่างประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

มติ เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี จากอาคารที่ทำการหลังเดิม ที่ทำการชั่วคราวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี เลขที่ ๖๖๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปยังอาคารที่ทำการหลังใหม่ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี เลขที่ ๒๗ ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยเริ่มทำการตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๖.ร่างประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเรื่องกำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ ..) (ศาลแขวงกระบี่และศาลแขวงตรัง)

มติ  เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ ..) (ศาลแขวงกระบี่และศาลแขวงตรัง) ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้มีสำนักงานประจำศาลแขวงกระบี่และสำนักงานประจำศาลแขวงตรัง

๗. ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายการดำเนินการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตของข้าราชการตุลาการตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิตของข้าราชการตุลาการ พ.ศ. ๒๕๖๓

มติ อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตของข้าราชการตุลาการตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมและฟื้นฟู
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของข้าราชการตุลาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรายการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามที่จ่ายจริง