สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วย การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ศาลยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรมที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)