สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

การอธิปราย เรื่อง "ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ."

คลิกเพื่อรับชม เว็บไซต์  http://live.coj.intra/web/vdopub.php 

หัวข้อ :  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบ กบศ. [8/8/62]