สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

การอนุมัติให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

image เอกสารแนบ