สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

โครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. (ครั้งที่ 2) เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. เกี่ยวกับอาคารที่พักของศาลยุติธรรม

โครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. เกี่ยวกับอาคารที่พักของศาลยุติธรรม
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น.  ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)
ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

    ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม จัดโครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. กิจกรรมการอภิปราย เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. เกี่ยวกับอาคารที่พักของศาลยุติธรรม เวลา 13.30 – 15.00 นาฬิกา ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นางวัฒนพร คชภูมิ ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม นายศรัณย์ชัย ศรีเที่ยงตรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายชาตรี คำหอมรื่น นิติกรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการร่วมรับฟังผ่านระบบสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) จำนวนประมาณ 3,300 คน

คลิกเพื่อรับชม เว็บไซต์ : http://live.coj.intra/ShwVDO.php?vids=475