สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

โครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. (ครั้งที่ 1) เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิค-19) พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ครั้งที่ 1)
กิจกรรมการอภิปราย เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่
ให้แก่ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิค-19) พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 15.00 นาฬิกา ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)
ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

     ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม จัดโครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. กิจกรรมการอภิปราย เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิค-19) พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นางวัฒนพร คชภูมิ ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม นายศรัณย์ชัย ศรีเที่ยงตรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางสาวสกาวรัตน์ ชุ่มนาเสียว นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการร่วมรับฟังผ่านระบบสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) จำนวนประมาณ 6,000 คน

คลิกเพื่อรับชม เว็บไซต์ :  http://live.coj.intra/ShwVDO.php?vids=467