สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

โครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. (ครั้งที่ 3) เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ณ ห้องประชุม
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องเล็ก) อาคารศาลอาญา ชั้น 4

     ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564  สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม จัดโครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. เรื่อง “การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติ” ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องเล็ก) อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการร่วมรับฟังผ่านระบบสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) จำนวนประมาณ 1,200 คน

   

คลิกเพื่อรับชม เว็บไซต์ :  http://live.coj.intra/ShwVDO.php?vids=447