สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

หนังสือเวียน ที่ ศย 002/ว 418 ลว 3 พฤษภาคม 2565 ยกเลิกระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิค-19) พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565

image เอกสารแนบ