สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

โครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขอให้ผู้รับฟังการอภิปราย ประเมินผลโครงการผ่านระบบ QR CODE


image เอกสารแนบ