สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามปัญหาข้อขัดข้องจากการปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. กลุ่มที่ 3 ครุภัณฑ์ รถราชการ อาคารที่พัก กลุ่มที่ 4 บริหารจัดการ กลุ่มที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม ประเมิน และกลุ่มที่ 6 ทั่วไป

ส่งปัญหาข้อขัดข้องในการใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

กลุ่มที่ 3 พัสดุครุภัณฑ์ รถราชการ อาคารที่พัก
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAcyvDaG4wY8kI2RsldWrNtFQ4rhrxERgkPzEXke6XP-7xtw/viewform  

กลุ่มที่ 4 บริหารจัดการ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdposcSy-7Y1_jyxrhMdfBKWIOgEPHo-cpP5v2WUJx844sgKw/viewform

กลุ่มที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม ประเมินผล
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFcOgRUDmyrqSdCHyttNO3fwusUZ1VasKdPw5c2kJokpNP_g/viewform

กลุ่มที่ 6 ทั่วไป
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA97fvtPlOHMEfsDRonMUmyG4kPF4K7Ggp9XwDjTHDv_bZxg/viewform


image เอกสารแนบ