สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission
คลังความรู้
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

สูตรการคำนวณประเภทการฝึกอบรม ตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2561


image เอกสารแนบ