สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ ศย 002/ว 46 (ป) ลว 28 เมษายน 2565 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลา กรณีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้าง ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่ต้องกักตัวหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID -19)

image เอกสารแนบ